-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۴, شنبه

چه سوال خنده آوری

نماینده گان تیم دولت ساز حرف جالبی به رقیب خود می گویند. سوال می کنند که شما چطور از شکسته شدن قفل اتاقک دیجیتال سنتر خبر شدید؟ یعنی خوب نشد که خبر شدید؛ بهتر همان بود که شما خبر نمی شدید. حالا که خبر شدید باید حساب بدهید که چرا خبر شدید! 
آدم های حسابی! ناظران هر تیم مگر کار نظارتی 24 ساعته شان مگر چیست؟ بروند خانه های شان و خزانه آرای جمع شده را برای شما رها کنند که هر چه دل تان خواست، انجام دهید؟