-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲, پنجشنبه

استعفای صلاح الدین ربانی آغاز تقابل سیاسی

نویسنده: فهیم کوهدامنی
پس از دست اندازی های مداوم تیم دولت ساز در کمیسیون انتخابات و چندین بار گیر افتادن افراد شان درتقلب و عدم توجه مسولین ملی و بین المللی به این موضوع  ، صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر خارجه  تصمیم گرفت تا از حکومت بیرون شده و آماده گی صف آرایی مردمی را بگیرد.

صلاح الدین ربانی در نظر دارد که به زودی به زادگاهش(بدخشان) برود و اقشار مختلف مردمی را علیه تیم دولت ساز بسیج کند و نگذارد تا تقلب کامیاب شود.
گرچه در میان دانه درشت های سیاسی حوزه شمال  خیلی ها از جانب تیم دولت ساز تطمیع شده و یا ترسانده شدند؛ ولی نیروی عصیانگر و جوان کماکان انگیزه زیاد برای احقاق حقوق از دست رفته شان دارند.
گرچه فشارهای کاری بالای وزارت خارجه از طرف ارگ و اختلافات درونی حزب جمعیت اسلامی نیز چندین بار باعث شده بود تا صلاح الدین ربانی استعفا دهد ولی اطرافیانش اجازه نمی دادند اما این بار وضعیت فرق میکند چون دوستان بین المللی صلاح الدین ربانی(انگلیس و امریکا) نیز به او مشورت دادند تا استعفا دهد تا در صورت امکان  در حکومت موقت که احتمال دارد روی کار بیآید  به حیث صدراعظم با پروفیسور سیاف کار کند.
جناح های متخاصم سیاسی افغانستان موافقه کردند تا حکومت موقت به رهبری یکی از رهبران مجاهدین حاکم گردد تا طالبان با خاطر آرام با دشمنان شان صلح کنند.