-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳, جمعه

دومانع برای رسیدن دکترملک ستیز به وزارت خارجه

تا آن جایی که به منافع ملی مردم افغانستان تعلق می گیرد، مناسب ترین گزینه برای وزارت خارجه، دکترملک ستیز به مقام وزارت خارجه است. این مساله مرتبط است با حکومتی ملی که اکنون غایب است.

 علاوتاً دو مانع دیگر هم وجود دارد: ادامه گدودی از سوی مفرزه های قرار دادی غرب نشین که دور غنی گرد آمده اند؛ و تقسیم طلبان نوع «تنظیمی» که به سهمیه گیری بی چون وچرا عادت کرده اند واز حمایت برخی کشورهای منطقه و سیاست ملاحظه کارانۀ جامعه بین المللی بهره مند اند.