-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۵, پنجشنبه

سپاه پاسداران یک قدم دیگر به گرفتن قدرت نزدیک شد


ضمن آغاز تصفیه کاری نهاد های امنیتیُ‌صد ها تن از مقامات و شبکه های با هم رقیب در داخل دولت ایران دستگیر خواهند شد.

دولت روحانی نگران است اعترافانی در دهان روح الله زم بگذارند که وسیله‌ای برای خالی کردن پیرامون او باشد. سخنگوی دولت روحانی گفته: موضوع دستگیری روح الله زم، نباید زمینه ساز وارد آوردن اتهامات جدیدی به افراد باشد.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، سخنگوی دولت روحانی به شدت ابراز نگرانی کرد که مبادا ربودن روح الله زم و انتقال او به ایران به حربه‌ای برای انگ‌زنی به یاران و دستیاران رئیس جمهور مبدل شود و سپاه پاسداران که در انتظار فرصتی است تا بر تمام امور ایران مسلط شود، بهانه‌ای داشته باشد تا اطراف روحانی را خالی کند و سقوط او را شتاب بخشد. آغاز دوران زندان حسین فریدون برادر روحانی نیز یکی دیگر از هشدارهایی است که سپاه پاسداران و قوه قضائیه به حسن روحانی می‌دهد.

انتظار می رود در هفته‌های آینده و حتی روزهای پیش رو، شماری از دست اندرکاران رده‌های میانی در دولت روحانی و پیرامون او به اتهام همکاری با روح الله زم و انتقال خبرهای محرمانه به وی، بازداشت شوند.

علی مطهری هم ابراز نگرانی کرده که مبادا در جریان اعتراف گیری از روح الله زم، مطالبی در دهان او گذاشته شود که در واقع زمینه ساز جاه طلبی‌ها و برنامه‌های سپاه پاسداران در انگ‌زنی به دیگران باشد.

مطهری در این زمینه به سرنوشت مازیار ابراهیمی اشاره کرد که ادعا شده بود عامل قتل دانشمندان اتمی بوده، ولی بعدها معلوم شد که اعترافات را در اثر شکنجه از او گرفته بودند.