-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۱, پنجشنبه

دکترغنی: عطا، دوستم و محقق منتظر محاکمه باشند

جلسه ای سرشار از پرخاش و اوقات تلخی در ارگ- سفارت امریکا به تماس های اشرف غنی پاسخ نمی دهد


اطلاع واصله از یک منبع ویژه به گزارشنامه افغانستان حاکی است که بین دکترغنی و مقربان دربار – سلام رحیمی، داوودزی و دیگران مشاجره ای تلخ و مایوس کننده ای در گرفته است. این تلخکامی زمانی حادث شد که مقامات سفارت امریکا به تماس های مکرر دفتر اشرف غنی پاسخ ندادند. 
سلام رحیمی در جلسه اضطراری به غنی پییشنهاد کرد که هیأتی نزد استاد محقق برای یک معامله اعزام شود. به گفته رحیمی، معامله با محقق آسان تر است. 
در گزارش قید شده است که « اشرف غنی به سلام رحیمی گفته است که از نام های محقق، دوستم و عطا محمد نور نفرت دارد و حتی نمی خواهد نام آن ها را بشنود».
اشرف غنی فریاد کشیده است که‌ محقق، دوستم و عطا وطن را به چالش کشیده اند و شما با این ها (دشنام ناموسی) میل دوستی دارید. اگر عطاست، اگر دوستم‌ است و یا محقق، به زودی باید در برابر ملت جواب بگویند.
غنی با ادامه دشنام درحق سلام رحیمی و داودزی گفت: شما بگوئید که دیدار و تماس با قاچاقبر میلیونی بلخ ( هدف اش استاد عطا) چه فایده داشت که حالا با یک مزدور دیگر معامله کند،. این ها به وطن خیانت کرده و باید در پست میز محکمه جوابگو باشند.
دکترغنی مثل همیشه با کله شخصی مقاومت ناپذیر ادامه داد که دیگر هیچ مصلحت در کار نیست، دیدید که کشته شدن جنرال رازق در کندهار حتی ظاهر قدیر را در ننگرهار خاموش ساخته بود. اگر شما مرا به مصلحت تشویق نمی کردید، حالا نه صدایی بلند می‌شد، نه محقق بود و نه دوستم و‌نه عطا.
اطلاع دهنده دست اول در حاشیه گفته است که عصبانیت غنی در حدی بود که حتی خودش را هم به شلاق دشنام و سرزنش بست.