-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳, جمعه

ایران؛ متحد همزمان فارسی زبان ها، شیعه یان وطالبان


نظررسمی یک روزنامه امریکایی نزدیک به وزارت خارجه نسبت به جایگاه ایران در افغانستان روزنامه رسمی فارین پالیسی چاپ امریکا نوشته است که ایران به طور سنتی تلاش های خود را بر تقویت فارسی زبان ها و حمایت از شیعه یان متمرکز کرده است. همچنان ایران ازین بیم دارد که ممکن است عربستان با استفاده از بی ثباتی در افغانستان در مناطق شرقی ایران با افغانستان دسته جات نیابتی را سازمان دهد. با این حال ایران نمی خواهد سرحدات شرقی خود را میدان تنش با امریکا قرار دهد. فارین پالیسی می گوید که ایران روابط خود با طالبان را بهبود بخشیده و معتقد است که این یگانه راه برای تحقق صلح و ثبات در افغانستان است. 
ایران وافغانستان از نظر پیوند های عمیق فرهنگی و زبانی با هم مرتبط اند. زبان ملی ایران ( فارسی) به شکل گویش محلی دری و گویش های دیگر به شکل گسترده در افغانستان صحبت می شود. افغان ها و ایرانیان تا میزانی زیادی در عرصه ادبیات، تلویزیون و موسیقی از ادبیات مشترک استفاده می کنند. 
فارین پالیسی می افزاید که هرات بزرگ ترین شهر درغرب افغانستان، درقرن نوزده بخشی از قلمرو ایران بود و از تاریخی و فرهنگ فارسی جایگاهی بلند دارد. درعصر مدرن هویت مذهبی روابط متقابل ومهم دیگری را هم شکل داده است. حکومت های ایران در دوره شاه و پس از آن، از طریق تأمین هزینه های مساجد، دانشگاه ها و نهاد های امدادی، در درجه نخست گروه قومی هزاره را یاری کرده و در مجامع شیعه یان سرمایه هنگفتی را به کار انداخته اند. 
فارین پالیسی می نویسد که ایران روابط نزدیکی با دولت اشرف غنی دارد اما همچنان معتقد است که طالبان و حامی آن ها پاکستان بعد ازین بازیگران اصلی در افغانستان خواهند بود. اگر ایران می خواهد نقش مهمی درافغانستان داشته و نفوذ پاکستان را محدود کند، نیازمند تأمین دوستی با طالبان است.