-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۱, پنجشنبه

آئینه احمد ظاهر شبنم و فخریه است یا رشاد ظاهر؟


حدیث وهم درمغز دارند و گمشده گی از چشمان شان موج می زند.شوکه شدم وقتی سخنانی پراکنده و سرسری  از زبان شبنم ظاهر در بارۀ سلطان قلب های شریف ( احمدظاهر)  را نه به زبان احمد ظاهر که به انگلیسی شنیدم. مأیوس کننده بود.

 دختراحمد ظاهر به زبان احمد ظاهر سخن گفته نمی تواند!
دخترجان، تو که زبان احمد ظاهر را نمی فهمی، از آهنگ های پدرت چطور سردر می آوری؟!
درین 38 سال، فخریه ظاهر به عنوان مادر و یادگار احمد ظاهر، مشغول چه کاری بوده است که دختر احمد ظاهر را به حال خودش رها کرده و حالا به نام احمد ظاهر کشمکش راه انداخته اند!؟ احمد ظاهر پدیده ای فرا خانواده گی است و اندرآن قالب نجنگد.
هزار رحمت به مادر رشاد ظاهر،( همسرنخست احمدظاهر) که در دنیای غرب، فرزندی با سواد، فارسی فهم و مونس روح احمد ظاهر را در دیار غربت پرورش داده است.

 از اول درشگفت اندر شده بودم که در مجلس یادبود از احمد ظاهر ما، چرا رشاد ظاهر حضور به هم نه رسانیده است. حالا دانسته شد که بین رشاد ظاهر و شبنم و فخریه، به اندازۀ معنویت و ضد معنویت، ارزش و ضد ارزش فاصله ها بوده است. شبنم باید به جای ساختن فیلم به نام احمد ظاهر و رونق دهی تجارت کوچک، اول زبان مادری خود را می آموخت. احمد ظاهر نیازی به معرفی ندارد. این گفته که دختر، از مادرش رنگ می گیرد، بس نکته ای حکمت آموز در خود دارد.

دختر و همسر قهار عاصی هم بعد از 25 سال به یاد عاصی افتاده و از نام قهار عاصی بزنس راه انداخته؛ اما به غیر از چند کلمه فارسی شفاهی چیزی از میراث ماندگار قهار عاصی در مغز و روحش نیست. خانم میترا عاصی درین 25 سال مگر مشغول چه کاری بوده است که حتی دخترقهار عاصی از خوانش شعر پدرش محروم است؛ اما می گوید افتخار می کنم... به چه افتخار می کنی؟