-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۹, سه‌شنبه

افغان بی سیم، مکالمات رهبران را ضبط و به دکترغنی تحویل می دهدنقش زیانبار احسان الله بیات در نفاق افگنی ملی در افغانستان

اطلاع حواله شده گزارشنامه افغانستان مشعر است که معصوم استانکزی رئیس پیشین امنیت ملی زمانی که وزیر مخابرات بود، با شرکت افغان بیسیم  شریک شده و تا کنون سهم پولی خود را از درآمد های میلیونی این کمپنی به دست می آورد.
شرکت افغان بیسیم از سالیان پیش به ویژه از زمانی که معصوم استانکزی به امنیت آمد؛ به شنود و ضبط مکالمات سیاست ورزان و نخبه گان مشغول است و آن را در اختیار تیم غنی قرار می دهد.

احسان الله بیات طرفدار تیم دولت ساز است و زیر نظر او، تمام تماس های تلفنی افراد مطرح و رهبران سیاسی سمع و ضبط می شود. 
دربخش دیگر، گزارش جالبی نقل شده که همسر احسان الله بیات از پول عواید مخابراتی درافغانستان، یک مسجدی درامریکا ساخته است و خود در مسجد خودش مجالس تبلیغی برگزار می کند. این درحالی است که طبق گزارش ها، احسان الله بیات دراثر مساعی شباروزی شخصی به نام ذبیح، غرق فساد جنسی است و شمار زیادی از دختران جوان بعد از هم خوابه گی با موصوف، آوارۀ کوچه های کابل شده، بعد از فرار از خانه و طرد شدن از جامعه، در گودال بی سرنوشتی افتاده اند. 

مسوولان امنیت ملی ازین امر آگاهی دارند. شماری از مآموران امنیت از احسان الله بیات حق گیری کرده و قضیه را مسکوت گذاشته اند. این مسوولان حتی در بدل کردیت تلفن فوق العاده با احسان الله همکار شده اند. 
ذبیح نام واسطه جنسی افغان بی سیم قبلاً به جنرال های ارشد نظام خدمات جنسی ارائه می داد.