-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۶, دوشنبه

فهرست وحشتناک تنها از ولایت میدان وردک


این فهرست از منبعی خاص در اختیار گزارشنامه افغانستان قرار گرفت. ممکن است بعضی از نفرات شامل لست، کشته یا از صف محاربه خارج شده باشند.
لست فرماندهان بزرگ طالبان و شبکه حقانی در ولایت میدان وردک .
مولوی سرورشاه فرمانده طالب مربوط ولسوالی جلریز.
حبیب تکرک فرمانده طالب مربوط ولسوالی جلریز.
عبدالرحمن فرمانده طالب مربوط ولسوالی جلریز.
عبدالرشید فرمانده طالب مربوط ولسوالی جلریز .
لعل جان فرمانده طالب مربوط ولسولی جلریز.
قاری شمس فرمانده طالب مربوط ولسوالی جلریز.
سیف اله فرمانده شبکه حقانی در ولسوالی جلریز
طاهر فرمانده شبکه حقانی در ولسوالی جلریز
حافظ سید رحمن فرمانده شبکه حقانی از ناحیه علی خیل 
قاری سید آغا فرمانده شبکه حقانی مشهور به ملا رحیم از مرکز میدان شهر این فرمانده مسوول انتحار و انفجار میباشد.
فخرالدین فرمانده شبکه حقانی از ناحیه جنت خیل میدان شهر 
نعمت مشهور به ویس الدین فرمانده شبکه حقانی 
قاری زمری مشهور به طاهر فرمانده شبکه حقانی از ناحیه سنگر خیلی میدان شهر 
رحیم مشهور به سلطانک فرمانده  شبکه حقانی 
حاجی زلمی فرمانده مستقل در میدان شهر است که توسط آی اس آی تمویل و برنامه های آی اس آی از طریق میدان وردک در شهر کابل انجام میدهد .
بریالی فرمانده طالبان در میدان شهر 
سید آغا مشهور به شیرآغا فرمانده طالبان 
قاری زریالی فرمانده طالبان در میدان شهر 
مولوی محب الرحمن فرمانده شبکه حقانی از نرخ یکی از مسوولین انتحار و انفجار در کابل 
مولوی ذبیح اله فرمانده شبکه حقانی از ناحیه نرخ 
مولوی بزرگ فرمانه طالبان در ولسولی نرخ
حمزه فرمانده طالبان در ولسولی نرخ
قاری داوود فرمانده طالبان در ولسوالی نرخ
محمد اله فرمانده شبکه حقانی از ولسوالی نرخ
خالد فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولسوالی نرخ
مولوی مرجان فرمانده طالبان .......................
ملا فضل فرمانده طالبان ..................................
سلطان فرمانده طالبان ..................................
حمید اله فرمانده طالبان ....................................
مولوی غلام فرمانده طالبان .................................
ملا عارف فرمانده طالبان .................................
اختری فرمانده طالبان ....................................
مولوی شفق فرمانده طالبان ..........................
موسی مشهور به وزیر ی فرمانده شبکه حقانی ....
شاه محمد مشهور به ترابی فرمانده طالبان ....
قاری سید مشهور به ننگین فرمانده طالبان ....
محمد زاهد فرزند ملا علی خان مشهور به محمد عمرانی فرمانده شبکه حقانی ...
قاری الله محمد فرزند معلم نور علی مشهور به حقانی فرمانده شبکه حقانی 
ذبیح اله فرزند عزیز اله مشهور به حیدری فرمانده شبکه حقانی ....
محمد وزیر فرزند محمد عمر فرمانده طالبان .....
حمیداله فرزند عزیز اله مشهور به حیدری فرمانده  شبکه حقانی ...
محب اله فرزند محمد منصور مشهور به رشید قرمانده شبکه حقانی ...
مولوی وحید اله فرزند عزیز اله فرمانده شبکه حقانی .....
متین فرزند سخی مشهور به غازی فرمانده طالبان ...
باقی فرمانده طالبان مشهور به احمدی .....
محمد شریف فرمانده شبکه حقانی .......
مولوی ضیا محمد فرمانده شبکه حقانی ...
و حاجی قاری قاضی طالبان در ولسوالی  نرخ
این فرماندهان در ولایت میدان وردک فعالیت دارند که هر کدام ایشان رهبری یک بخش را در ولایت میدان بدوش دارند و قابل یاد آوردی است که در صورت ضرورت بالای هر یکی از ایشان میتوان کار نمود و ایشان را تحت کار قرار داد.