-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۸, چهارشنبه

خلیلزاد به استاد سیاف: بهتر است روی یک حکومت فراگیر کار شود


چانس دکترعبدالله برای گردن نهادن به سازش تلخ وشخصی همانند سال 2014 اکنون ضعیف است.گزارش می رسد که دکتر زلمی خلیلزاد دردیدار با استاد سیاف در وزیراکبرخان کابل، مسأله لغو نتایج انتخابات و کار روی تشکیلات فراگیر حکومت جدید با شرکت همه نیرو ها را مطرح کرده است.
 وی با نگرانی از یک اغتشاش و بحران در صورت ادامۀ تنش بین تیم دولت ساز و ثبات و همگرایی، بر ایجاد دستگاه حکومتب توافقی با پایه های وسیع تاکید کرده است.

 طرح خلیلزاد در واقع مشابه به میانجیگری تحکم آمیز جان کیری است که در سال 2014 منجر به ایجاد حکومت دو سره گردید. خطر یک آشوب سیاسی کماکان قوی است و تیم دولت ساز به هیچ وجه حاضر به کنار کشیدن از قدرت نیست.

درین حال نیروهای شامل در تیم ثبات و همگرایی به شمول حزب وحدت و جنبش ملی به هیچ صورتی حاضر به انصراف از نتایج انتخابات برده شده نیستند و به دکترعبدالله توضیح داده اند که آن ها زیر بار هیچ مصلحتی که حاکمیت تحمیلی و غیرقانونی دکترغنی را با رنگ و روغن دروغین برای پنج سال دیگر ضمانت کند؛ نخواهند رفت. آن ها تهدید کرده اند که درصورت نیاز، حکومات محلی را در دست گرفته و شاهراه ها را خواهند بست. 
به این ترتیب، چانس دکترعبدالله برای یک معامله ای تلخ و شخصی این بار ضعیف است. بنا برین، غنی و عبدالله هردو همراه با دیگر کاندیدا های دوازده گانه در یک حکومت شرکت خواهند داشت.