-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۶, دوشنبه

تشویش امرالله صالح

صبح امروز دو شنبه، امرالله صالح به رئیس امنیت ملی زنگ زده و پرسیده است که متن صورت دعوی عبدالحمید خراسانی به وسیلۀ چه کسانی در اختیار گزارشنامه افغانستان قرار گرفته است؟ او در واقع قابلیت و ظرفیت اداره امنیت ملی را تلویحاً زیر سوال برده است. وی از رئیس امنیت تقاضا کرده است که این مساله را پیگیری کند.