-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۴, چهارشنبه

با برکناری معصوم استانکزی اوضاع شمال در تغییر است


منبع امنیتی می گوید که اکثر فرماندهان طالبان مستقر در شمال از سوی روسیه تمویل می شوند. منبع ناظر امنیتی گزارش می دهد که بعد از سبکدوشی معصوم استانکزی از مقام ریاست امنیت ملی وضعیت امنیتی در صفحات شمال کشور رو به بهبود گذاشته است. چندین ولسوالی که سالیان متمادی به همکاری و حمایت حلقاتی در ارگ و ریاست امنیت ملی، درکنترول طالبان بودند، دو باره آزاد شده اند. 
گزارش می گوید که ظرف یک ماه اخیر دراثر ضربات اردوی ملی و پلیس بر بسترهای طالبان درشمال، تلفات سنگینی به آن گروه وارد آمده، روحیۀ نفرات شان فرو مرده و شماری قابل توجهی از آنان دو باره به پاکستان رفته اند. 
منبع امنیتی درتماس با گزارشنامه افغانستان مدعی شده است که پیش ازین، زمان و چه گونه عملیات نظامی قوت ها بالای دشمن، از سوی استانکزی و افراد متعلق به او به طالبان پیشاپیش افشاء می گردید. طالبان با افراز کمین های مرگبار پلان عملیاتی را بی اثر و تلفات زیادی بر جوانان اردوی ملی به بار می آمد. اکنون طالبان پوشش حمایتی دولتی را تا میزان زیادی از دست داده اند. 
کرزی درزمان خویش ( بنا به گواهی محمد کریم خلیلی) حدود بیش از هشت صد میلیون دالر را که تحت نام بودجه شورای صلح از کشورهای خارجی دریافت داشته بود، در پروژه حفظ پایگاه های طالبان و انتقال جنگ طالبان به شمال به مصرف رسانیده بود. 
گزارش قید می کند که امریکایی ها متوجه شده اند که فرماندهان طالبان که طی این سال ها به حمایت دولت های کابل در شمال اسکان داده شده اند، اکنون در اختیار روسیه قرار گرفته و از طریق تاجکستان و حلقاتی مستقر در امام صاحب کندز تمویل می شوند.