-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۰, دوشنبه

دکتر عبدالله فقط با 3 میلیون دالرخلع سلاح شده می تواند!


عمر داوودزی بزرگان تاجک و هزاره را به سگ تشبیه کرد.خبر واصله حاکی است که عمر داوودزی سرسلسله کمپاین اشرف غنی گرایی دردیدار با رئیس جمهور، به او اطمینان داد که بزرگان تاجک و هزاره فقط به جیب خود فکر می کنند و آن ها را به سگ تشبیه کرد.
درخبرآمده است که دیدار داوودزی با دکترغنی بعد از آن صورت گرفت که دکترعبدالله درهمایش اعتراضی درخیمه لویه جرگه، ارگ را به عدم پذیرش نتیجه تقلب بار انتخابات به نفع غنی تهدید کرد.
عمرداوودزی به شکارچی سرشناس پول های دولتی شهره است و این بار نیز از دکترغنی خواسته است که فقط سه میلیون دالر دراختیارش بگذارد تا وی غائله احتمالی را بخواباند.
وی به رئیس جمهور گفت با پرداخت این مبلغ به چند تن از سران هزاره( محقق، خلیلی) و چند فرمانده تاجک در شمال کابل( فرمانده جان احمد و امان الله گذر) می‌تواند عقبه حمایتی دکتر عبدالله را خالی کند. وی با ادبیاتی شفاهی که خاصۀ اوست، صریح عنوان کرد که بزرگان تاجک و هزاره همانند سگ دنبال استخوان هستند و فقط برای جیب خود فکر میکنند.
درپی پرخاش لفظی اخیر داوود سلطان زوی به چهره های سیاسی و کل جریان تحولات درافغانستان، داوودزی نیز از وضعیت و حذف تیم ارگ از تعاملات بسیار عصبانی به نظر می رسد.
وی به دکترغنی گفته است: امو معلم عطا که خوده کاکه میگرفت با یک پتکه موش واری خوده چپ گرفت ای دیگرهایش خو سگ پیسه است، هزاره ها هم حالی تکه و پارچه هستند؛ فقط نام محقق و خلیلی باقی ماند.
وی به اشرف غنی گفت که ظاهر قدیر در ننگرهار چندین دوسیه جرمی دارد و هر چه عاجل به لوی ثارنوالی دستور داده شود تا وی را بازداشت کند. ویهمچنان از اشرف غنی خواست که این زمینه هم فراهم است تاحاجی نبی برادر کریم خلیلی به خاطر غضب زمین در غرب کابل به زندان برود و خود خلیلی نیز زیر فشار گرفته شود.
نوت:
جلسه خیلی محدود و خصوصی بوده وعامل اطلاع رسان موفق به گرفتن صدا نشده است.