-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه

خریدن چند صد هزار رأی، نماینده گی از 35 میلیون نفر نیست

سنگ تقلب برسینه نزنید، دچار توهم نشوید؛
هرازگاهی سخن از ایستادگی در مقابل تقلب و تخطی میگوئیم، عدهٔ فوراً حساس میشوند، ایراد میگیرند که این شورای نامزدان ریاست جمهوری چند رأی دارند !
تشویش ما را نکنید، متوجه عواقب بازی های خطرناک و سرنوشت مردم باشید. از اولش نیز ادعای رأی زیاد و کم نکردیم، نه به همچو انتخابات حکومتی اعتماد داشتیم و نه هم داخل کمپاین شدیم. فقط به لحاظ هراس از گسست دموکراسی، نه گفتن به طالبان و فرصت طلبان، جبرآ شریک پروسۀ انتخاباتی ای شدیم که از ابتدآ تا انتها و امروز که چندین ماه میگذرد، تبدیل به یک مضحکۀ جهانی شده است، و وضعیت بحرانی موجود، دال بر درستی هشدار های قبل از انتخابات ماست.
یک نظر مختصر به تفاوت اندک میان میزان مشارکت و تقلب، بی اعتمادی مردم، نمایشنامهٔ حکومت، نقش داده شدهٔ کمیسیون های انتخاباتی، یوناما...عمق فاجعه را بخوبی آشکارا میسازد.
کمی آرأی پاک مشکل ساز نیست، مشکل ساز زیادی آرأی ناپاک میباشد که کشور را به بحران برده است. در یک چنین وضعیتی، تک نامزدی که در بهترین حالت، فقط با چند صد هزار رأی موهوم یا خریداری شده به نمایندگی از ۳۵ ملیون نفوس ادعای پیروزی نماید، بشدت خطر آفرین است و آژیر را بصدا خواهد آورد.
جوگیر نشوید، نه سنگ تقلب بر سینه زنید و نه هم فریب توهم بخورید، نگران شورای نامزدان نباشید، چهار چشم متوجه اژدهای قدرت و ثروت باشید، که اگر از این انتخابات با تفاوت اندکی هم بیرون شوند، با وابستگی و مأموریت نیابتی که دارند، فردا، سرنوشت موافق و مخالف تان را یکسره سیاه میسازند، خواهشانه بخود بیآیید.
سخن ما این است که نه تداوم مصلحت پنج سال گذشته، نه توهم و تقلب امروز، هیچ کدام نسخهٔ مهار بحران، پاسخگوی مشکلات کشور و قابل قبول ما و مردم نیست. گزینۀ نسبی برتر این است که در قالب تکت های انتخاباتی با جایگاه حقوقی که دارند، بخاطر مهار بحران و قدرت لجام گسیخته، چارۀ سنجید تا اگر شود که مشارکت ملی در چارچوب دولت فراگیر تضمین گردد و نظام سازی دوام و قوام پیدا نماید.