-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۶, چهارشنبه

منابع مربوط به شبکه های ملی در اداره امنیت چهار روز به من اطلاع داده بودند که بازجویان پیوسته به لت و کوب موسی محمودی و رفیقش مشغول اند. ورقی ساخته به دست موسی دادند که آن را مطابق فرمایش بازجویان بخواند. این حادثه باعث آمد که مردم نسبت به درستی انکارناپذیر پرونده های تجاوز جنسی بر کودکان بیشتر باور مند شوند. اعتراف دروغین موسی محمودی برای حلقه ضد ملی ساکن ارگ هیچ فایده ای نکرد. حالا فقط همان توئیت جان باس، بند تنبان شان را شل کرده است.