-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه

به نظر می رسد که حذف وحید مژده از محور عملیاتی کابل، تصمیم دولت کابل بوده است.طالبان رهایی سه سرحلقه خود از بند زندان بگرام را به حساب امریکایی ها گرفتند. کابل، رهایی آنان را «مشروط» به نزدیکی طالب با دولت فرض کرده بود. اما آن چه در عمل پیش آمد، برعکس بود. ترور مژده، غیظ واکنشی دولت کابل است. امنیت ملی تمرکز بر تماس ها و فعالیت های مژده را افزایش داده بود. سامان دهی تشکیلات دولتی ( موازی) از سوی طالبان برای مرکز کابل تکمیل شده است. واکنش طالبان همه چیز را روشن خواهد کرد.