-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۵, شنبه

معمای اطلاعاتی هفته

این طور به نظر می رسد که دو استاد خارجی دربند طالبان درجریان مذاکره نماینده گان طالب با خلیلزاد زنده و سلامت بوده اند و تا فیصله نهایی برای مبادله هم زنده بودند. قضیه در فاصله انتقال سه طالب بلند پایه از زندان بگرام به قطر ناگهان معکوس شده. حالا که از زنده نبودن گروگان ها سخن گفته می شود، تعبیرش این است که آن ها از سوی گروه رقیب یا کدام مفرزه مخفی یک جریان مخالف یا کشور مخالف با این معامله ربوده یا کشته شده باشند. رهایی سران ارشد شبکه حقانی نه تنها با خواست های برخی گروه های اندورنی طالب، بلکه با مصالح برخی کشورهای بازیگر نیزوفق نمی کرده است.