-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۲, یکشنبه

تیم دولت ساز از کش مانده؛ آن همه هزینه هایی را که با شاخی باد کردند و سرمایه ملی را به هدر دادند؛ برای ادامه قدرت فایده ای نکرد. این یک درس بزرگ در سیاست کاملاً وابسته افغانستان است. سیاست درافغانستان کاملاً اشغال شده است. غنی شاید کارش به این جا نمی کشید هرگاه جنگ داخلی و آتش قومی را با تمام لجاجت برعلیه همه به راه نمی انداخت.