-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۷, دوشنبه

مورالس روی شانه های مردم به بولیوی باز خواهد گشت؟

کودتا در کشور کودتا خیز - ایرج گلفامخبرگزاری های روسیه از جمله "روسیه24" از خروج و تخلیۀ سفارت آمریکا در شهر لاپاز بولیوی خبر میدهند و این در صورتی است که ایالات متحده دولتِ خود خواندۀ موقتی که خانمِ ژنیان آنز معاونِ دومِ مجلسِ بولیوی با حضورِ کمتر از یک سوم اعضای مجلس تشکیل داد را برسمیت شناخته است!
از سویی در قانون اساسی بولیوی هیچ پیش بینی در مورد ریاستِ جمهوری موقت معاون دوم مجلسِ این کشور نداشته و از سوی دیگر عدم دعوت از دو سومِ اعضای مجلسِ برای تأیید ریاستِ موقت خانم آنز را میتوان نشانِ از تزلزلِ کودتا و کودتاچیان و حامیانِ و سناریو نویسانِ آمریکایی آن دانست.
با توجه به تاریخ 200 ساله بولیوی ( تشکیل بولیوی سال1825 میلادی) و 188 کودتایی ( تقریبا هر سال یکبار ) که در این کشور تا کنون صورت گرفته میتوان به نقشِ نظامیان در این کشور حتی در وضعیت مختص آمریکایی لاتین پی برد.

کشور بولیوی تا قبل از ریاستِ جمهوری اوو مورالس  با بدهی های خارجی ، فقر بخش عمدۀ مردم  و کمبود بودجه روبرو و خرانه ای خالی داشت . ولی هم اکنون این کشور نه تنها  بدون بدهی خارجی و "پروفسید"( اضافۀ ) بودجه بلکه 15 میلیارد دلار ذخیرۀ ارزی برای این کشورِ 11 میلیونی داشته و طرحهای فقر زدایی بخش های زیادی از مردم بومی و کم بضاعتِ این کشور که غالبا در مناطق کوهستانی ساکن و مشغول کشاورزی بودند را از فقر مطلق رهانیده و  خشم  ساکنانِ متمول و  بخش مسطح و سرمایه دارانِ این کشور و دولت قبلی بولیوی  را موجب شده است.

هرگاه به بالا بردن مالیاتِ بر درآمدِ سرمایه داران و بخصوص کنسرسیوم گازی و اهمیتی که سوخت های فسیلی از جمله گاز در برنامه های میان مدت و دراز مدت ایالات متحده داشته و دارد و همچنین وجود منابع عظیم "لیتیوم"( 35% لیتیومِ کل جهان) در بولیوی نیم نگاهی داشته باشیم آنگاه به اهمیت بولیوی در آمریکای لاتین با توجه به شکستِ اقداماتِ مستقیم و مداخله جویانۀ ایالات متحده در ونزوئلا پی خواهیم برد.

پایگاه مردمی و بومی اوو مورالیس بعنوان تنها رئیس جمهور 100% بومی ، موفقیت اقتصادی وی در 3 برابر کردنِ تولید ناخالص ملی و فقر زدایی گستردۀ سیاستهایی وی آن هم در ساختار سرمایه داری این کشور را نمیتوان در عقب نشینی مورالیس  بمثابه "یک گام به پیش و دو گام به پس" مورد نظر نگرفت.  

آیا مورالیس بازخواهد گشت؟ او با این امید از کشور خارج شده تا بار دیگر روی شانه های مردم به کشورش بازگردد.