-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۶, چهارشنبه

اسدالله خالد! قوای نظامی کشور امانت ملی است؛ تو عددی هم نیستی!


کدام جنرال هویت باخته و بی عرضه مگر حاضر است مردم خود را به وسیله فرزندان خود شان غرقه در خون کند؟براساس راپور واصله، اسدالله خالد وابسته به یکی از خانواده های کوچی است که در زمان جهاد پسربچه ای زیبا و جذاب بود. او با قوماندان عصمت فرمانده فرقه غزنی در زمان حکمروایی دکتر نجیب الله مراوده آن چنانی داشت. تمام مردم غزنی از خواص و عوام از خلوتگه های موصوف با قوماندان عصمت داستان ها بر زبان دارند. در زمان نجیب خانواده اش مجبور شدند که او را به کمپ ببو در پشاور بفرستند که از سوی اتحاد اسلامی استاد سیاف تشکیل شده و تا کنون هم وجود دارد.

اسدالله خالد در آن آوان نزد یازنه خود حاجی سید علم برادر قوماندان شیرعلم خان رفت که یکی از سردسته های جهادی وابسته با اتحاد اسلامی بود. او در کمپ ببو یکی دو سمستر کورس انگلیسی خواند. راپور می افزاید که در آن زمان حتی از دم چشم دانه درشت های اتحاد اسلامی و رهبری اتحاد اسلامی هم به دور نبود. خرجش از سوی دولت موقت مجاهدین پرداخته می شد. او سپس به دوبی رفت و در آن جا همه روزه چشم درد دنبال پسران جوان فلیپینی که در حمام ها کار می کردند، می گشت. او در ماساژ خانه های دوبی پسران فلیپینی را با جادوی پول راضی می کرد و با آن ها می خوابید.

در زمان جنگ با طالبان، داستان حاجی اسد در دوبی با استفاده از پول هایی که تورن لطیف دراختیارش می گذاشت، طولانی است. با ختم دوره جنگ و آمدن حکومت تحت حمایه امریکا، اسد به کابل آمد که خود داستانی دیگریست که هشت من کاغذ طلبد تا شرحش بیاید. از جمله یکی از دختران حوا علم نورستانی مطلق، شب و روز، سرقفلی و دایمی دراختیارش بود وقس علیهذا....
داستان مفصلش در فایل صوتی که قرار است منتشر کنم خواهد آمد. او با این کرکتر و سوابق مگر قادر است مردم ما را با قوای عسکری که از خون و اشک های مردم ما شکل گرفته، به نفع یک اقلیت خائن به خاک و خون بکشاند؟ مبادا چنین شود. 
قوای امنیتی امانت ملی است؛ حاصل رنج ها و گریه های مادران و خواهران ماست؛ ثمرۀ میلیون ها نفر گرسنه و برباد رفته است. 
سلسله اطلاعات ثقه را درین باره خواهم آورد.