-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۶, چهارشنبه

قوماندان سرحدی بادغیس کودکان اختطاف شده را به ایران انتقال می دهد

گلبدین الکوزی عامل طالبان از سوی ارگ انتصاب شده و مسیر قاچاق هیروئین را تحت پوشش دارد. منابع امنیت ملی خبر می دهند که شخصی به نام گلبدین الکوزی فرمانده لوای پنج سرحدی ولایت بادغیس که از طرف ارگ تعیین و حمایت می شود، در همدستی با باند گروپ های طالبان در ارتکاب جنایات علیه هموطنان خویش عملاْ دخالت دارد. 
گلبدین الکوزی در بادغیس با دسته جات بی رحم آدم ربا ها و شکارچیان کودکان شراکت دارد و کودکان اختطاف را  به شکل زنده یا اعضای بدن شان را از طریق ایران به بازارهای سیاه ارسال می دارند. قوماندان پنج لوای سرحدی حکومت غنی هر هفته در موتر های رنجر نظامی صد ها کیلو گرام هیروئین را از طریق قاچاقچیان به ایران انتقال داده و از آن جا روانه اروپا می شود. 
 ترانزیت انسان و هیروئین در بادغیس هم اکنون در جریان است. گلبدین الکوزی عامل گروه طالبان در نتیجه اقدامات افراد نفوذی طالبان در هسته رهبری ارگ، او را در حساس ترین منطقه کشور انتصاب کرده اند تا مسیر عمومی ترانزیت مواد مخدر را برای همیشه و مطمئن در اختیار خود داشته باشند. این شرف باخته به ظاهر جنرال نظامی بدترین جنایت بشری یعنی کودک ربایی را در سر لوحه کار یومیه خویش قرار داده است.