-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۲, چهارشنبه

مولانا به ابرچهرۀ وفاداری به مردم سالاری تبدیل شده است

حال فارمول انتخابات و تقسیم یا انحصار قدرت هر طوری که شکل بگیرد، نام مولانا عبدالله به عنوان قهرمان نجات ارزش های مردم سالاری و ایستاده گی یک تنه برضد کارکرد های سنتی منسوخ ثبت تاریخ شده است. ایستاده گی مولانا عبدالله به معنای نشاندن دکترعبدالله به کرسی مشروعیت نیست، نفس منافع ملی بر اساس ارزش سالاری بسیار با اهمیت است. 

نیروهایی که منکر مبارزه برای عدالت اند و فکر می کنند دم نقد گرفتن قدرت برای شان تعیین سرنوشت خواهد کرد؛ سخت در اشتباه اند. نادیده گرفتن روحیات و گرایش مردم به سوی عدالت و توازن از طریق به کارگیری اراده های داوطلبانه مدنی به دور از ستیزه گری های گذشته، تاوان تدریجی اما غیرقابل اجتناب دارد. 
حتا ممکن است دکترعبدالله در یک لحظه ای غیرقابل پیش بینی معامله، دست رد به موقف مولانا بزند؛ اما دراصل ماجرا، مولانا عبدالله، جای دکترعبدالله را در افکار عامه به خود اختصاص داده است.