-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۶, چهارشنبه

عامل انتحاری بر اسدالله خالد در 1391 یک دختر بود


آن حمله، به افغانستان و نظام سیاسی کشور هیچ ربطی نداشت.

کسی که در ماه قوس 1391  بالای اسدالله خالد از شکم به پائین انتحاری کرده بود، نه مرد بود؛ نه طالب. او یک دختری بود از اقارب خسرخیل اسدالله خالد که از سوی وی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. دختر قرار بود از سوی خانواده اش سر به نیست شود؛ اما تصمیم تغییر کرده بود. من با سرهم آوری جرئیات قضیه، مساله را شرح خواهم داد. امنیت ملی و همه ارگان های کشفی کاملاً ازین حقیقت آگاهی دارند.