-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۲, یکشنبه

مشاروان فرهنگی و غیر فرهنگی دکترغنی عقل خود را باخته اند. به الفت آهنگ مدال میرمسجدی خان را می دهند. به یک آوازخوان، مدال یک رزمجوی ملی علیه انگلیس را عطا می کنند. اسطوره های موسیقی و هنر افغانستان از جمله استاد سرآهنگ، احمد ظاهر پادشاه روح ها و دل ها و دیگر سرآمدان را کسی سراغ نمی گیرد و به نام نامی شان مدال ضرب نمی زند. اما ریا کاری مغز های شان را از کار انداخته است و راه را گم کرده اند که کدام مدال را به چه مناسبتی برای چه کسی بدهند.