-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۳, دوشنبه

بهره برداری ارگ از سیاست امریکا در شمال

گزارش از منابع اپراتیفی
گزارش عینی مشعر است که کندز در محوریت جنگ در شمال قرار داده شده است. 
کشورهای غربی، کندز را دهلیز عبور اصلی به سوی آسیای میانه تعیین کرده اند. نزدیک ترین بستر به تاجکستان.
از همین اکنون امریکایی ها با بهره گیری از تجهیزات و احداث تاسیسات پیشرفته، تمام خطوط تلفن، تماس های وزیران و بخشی های امنیتی تاجکستان را تحت رصد گرفته اند. 
به اکثر فرماندهان طالبان و جندالله و حرکت اسلامی ازبکستان معاش داده می شود. برنامه نفوذ به آسیای میانه از کندز طراحی می شود. چینل های سلفی ازبکستان و تاجکستان از طریق مجاری داخلی تمویل می شوند. هدف نهایی امریکا بستر نفت خیز قفقاز و دور زدن روسیه است تا  به هدف اصلی برسد؛ چون رقیبان ایشان مانند چین و روسیه نیز در کمین اند؛ حتی سیاست هند در زمینه انرژی مستقل است. کشورهای دیگر مانند ترکیه ، عربستان و پاکستان نیز درتلاش مشابه اند.

گروه انحصارگر ارگ درین میان در تلاش انداختن یک کمربند قومی در بین اقوامی است که با اقوام آنسوی دریا روابط همخونی دارند. هدف، جلوگیری از پیوسته گی میان بدنه های قومی است تا در آینده بر تیم اقتدارگرای ارگ مشکل ساز نشوند. 

تلاش می شود که بین همسایه ها رابطه ای وجود نداشته باشد در صورتی که در مرز دیورند همین فکر را ندارند. و خواهان روابط اند در مجموع تمام فرماندهان طالبان در شمال با ارگ به گونه یی در رابطه اند .  تمویل و تجهیز میشوند . نگاه فشرده به  تشکیل طالبان ولایت کندز که شهرت والی و ولسوال ها با فرماندهان اش در زیر به معرفی گرفته شده است؛ موید این مساله است. برخی ازین افراد ممکن است در جریان جنگ ها کشته یا از صف محاربه خارج ساخته شده اند؛ اما به سرعت جای آنان با افراد تازه پر شده است. 


والی طالبان ولایت کندز شخصی به اسم مولوی رحمت اله فرزند عبدالغفور مشهور به ملا محمد از قریه نهر صوفی به قوم پشتون فعلا در چاردره.

فرمانده نظامی ولایت کندز ملا نعمت اله برهانی فرزند حاجی رحیم داد از تبار پشتون از ناحیه زدران پایین ولسوالی چهار دره 

فرمانده سرحدی طالبان کندز شخصی به اسم قاری صادق فرزند حاجی ملوک به قوم پشتون از ناحیه زیر ولسوالی امام صاحب .

ولسوال خان آباد : شخصی به اسم قاری ولی محمد مشهور به شاکر فرزند ملنگ از تبار پشتون و از ناحیه لمری ها ولسوالی دشت ارچی 

معاون ولسوال : شخصی به اسم ملا عبدالبصیر فرزند عبدالوکیل از تبار پشتون از ناحیه بوهین ولسوالی خان آباد 

ریس کمیسیون : شخصی به اسم ملا احمد شاه فرزند کریم اله از تبار پشتون از ناحیه باسوس آقتاش 

مدیر استخبارات : شخصی به اسم قاری مالک فرزند نور محمد از تبار پشتون از ناحیه بوهین آقتاش ولسوالی خان آباد 

ولسوال علی آباد : شخصی به اسم قاری شفیق اله فرزند حاجی صدیق اله از تبار پشتون از ناحیه نهر صوفی ولسوالی چهار دره 

ریس کمیسیون :شخصی به اسم خدای نور فرزند حاجی وکیل از تبار پشتون ناحیه لاله میدان همچنان شخصی به اسم اسپینکی فرزند حاجی خان از تبار پشتون از ناحیه زدران بالا نیز همکار یا معاون اش فعالیت دارند.

ولسوال دشت ارچی : شخصی به اسم ملا حسن فرزند عبدالعزیز از تبار پشتون و از ناحیه لمری ها ولسوالی دشت ارچی 

معاون ولسوال : شخصی به اسم قاری ولی جان مشهور به حافظ فرزند عبدالجبار از تبار پشتون و از ناحیه کاکری دشت ارچی 

ریس کمیسیون : شخصی به اسم عبداله نافذ فرزند غریب خان از تبار پشتون و از ناحیه قره غوشی ولسوالی دشت ارچی 

ولسوال امام صاحب : شخصی به اسم گل نبی مشهور به انس فرزند محمد عیسی از تبار پشتون از ناحیه گور تیپه کندز .

معاون ولسوال : شخصی به اسم قاری ولی محمد مشهور به هجران فرزند بورجان از تبار پشتون و از ناحیه صوفی سلطان دشت ارچی .

ریس کمیسیون : شخصی به اسم مولوی ضیاالحق فرزند تاج محمد از تبار پشتون و از ناحیه ناقل های ولسوالی امام صاحب .

فرمانده نظامی : شخصی به اسم ملک بای فرزند حاجی امیرجان از تبار پشتون و از ناحیه روضه مبارک ولسوالی امام صاحب .

ولسوال قلعه زال : شخصی به اسم قاری دوست محمد فرزند لنگرخان تبار کندهاری از ناحیه نوآباد ولسوالی چهاردره .

معاون ولسوالی : شخصی به اسم قاری شاه جهان فرزند عبداله از تبار پشتون و از ناحیه چارگل تپه .

ریس صحت عامه طالبان ولایت کندز : شخصی به اسم قاری انور فرزند سلیم بایی از ناحیه شینواری های گورتیپه .

شخصی به اسم قاری اسحق فرزند صوفی عبدالاحد از ولسوالی بهارک ولایت تخار ریس تعلیم و تربیه و فرمانده عمومی قطعات منتظره ولایت کندز .

شخصی به اسم قاری ولی محمد فرزند محمد اکبر از ناحیه بوهین ولسوالی خان آباد و برادر دیگرش به اسم قاری سلیم فرزند محمد اکبر سر گروپ های ده الی بیست نفری در ولایت کندز میباشد .

شخصی به اسم مولوی حبیب اله ناصری فرزند حاجی نوروز از ناحیه چله مزار ولسوالی خان آباد ریس حوزه های امنیتی شهر کندز .

شخصی به اسم اسد اله فرزند ارباب هاشم از ناحیه پوپل زایی ها ولسوالی چهار دره سرگروپ 

شخصی به اسم قاری یحیی فرزند گل محمد از ناحیه سالار زایی ها ولسوالی چهار دره سرگروپ 

شخصی به اسم مولوی ذاکر فرزند مولوی علی از ناحیه ملرغی ولسوالی خان آباد سر گروپ 

شخصی به اسم قاری حبیب اله ولد حاجی عبدل از ناحیه لاله میدان ها قبلا ولسوال علی آباد 

شخصی به اسم ملا جلاد خان فرزند اکبر بای از ناحیه جنگل ولسوالی امام صاحب از تبار پشتون 

شخصی به اسم قاری هاشم فرزند ساعت خان از تبار پشتون و از ناحیه آقتاش ولسوالی خان آباد سر گروپ .

شخصی به اسم وزیر گل فرزند حاجی محمد رسول از ناحیه غندی کلی ولسوالی چهار دره 

شخصی به اسم ملا فضل مشهور به سلیم فرزند اکرم از ناحیه نوروزخیل نو آباد چهاردره کندهاری .

شخصی به اسم قاری اسماعیل فرزند نور محمد از ناحیه خلازایی ها برادر قاری مصطفی سر گروپ ها 

شخصی به اسم مولوی سید اله مشهور به سی عالی فرزند محمد حسین از ناحیه باجوری ها دشت ارچی 

شخصی به اسم مولوی احمد گل فرزند سحر گل از ناحیه عیسی خیل سرک بالا چهار دره تبار پشتون 

شخصی به اسم قاری نیاز محمد مشهور به جواد فرزند خال محمد از دشت ارچی از ناحیه رفعتانی ها قبلا معاون داکتر حسین در ولسوالی دشت ارچی فعلا فرمانده داعش در ولایت ننگرهار 

شخصی به اسم داکتر حسین فرزند غلام بای از دفعتانی ولسوالی دشت ارچی فعلا ولسوال چهادره 

شخصی به اسم مولوی اسد اله فرزند شاه محمد مشهور به مظلوم یار از ناحیه هژده نهر کشته شدیات.

شخصی به اسم مولوی محمد عوض فرزند سدوبای از ناحیه شهر وان دشت ارچی 

شخصی به اسم مولوی فرید مشهور به فرید لنگ از تبار پشتون ار لاله میدان ولسوالی علی آباد 

شخصی به اسم عبدالعلیم فرزند محمد عالم مشهور به مسلیم از مرکز ولسوالی خان آباد .

شخصی به اسم قاری نسیم فرزند شاه باس برادر مولوی شمس الدین والی طالبان بغلان  از ناحیه آق شاخ ولسوالی چهاردره سرگروپ 

شخصی به اسم ملا عبداله فرزند ملا علم از روضه ولسوالی امام صاحب فرد ماین گزار میباشد 

شخصی به اسم مولوی مفتی عبدالحکیم فرزند ایشان نور اله از ناحیه تال گذر ولسوالی چهاردره قاضی در ولسوالی چهار دره میباشد .

شخصی به اسم وحید اله مشهور به مزمل فرزند .....از ناحیه لغمانی ها دشت ارچی ماین گزار طالبان 

شخصی به اسم حاجی قیوم فرزند حاجی امیر محمد برادر ش عبدالستار از ناحیه جان قطغنی آقتاش پشتون در ضمن روابط اش با حرکت اسلامی اربکستان میباشد . 

شخصی به اسم علاو الدین فرزند باز محمد از ناحیه علی خیل سه درک شهر کندز 

شخصی به اسم علاو الدین فرزند فیض محمد از ناحیه توریه کش ولسوالی قلعه ذال ماین گزار طالبان .

شخصی به اسم ملا نور اله مشهور به ملا منصور فرزند حاجی فیض نور شبستان ....... از سرک بالا چهار دره 

شخصی به اسم فضل اکبر و فضل الرحمن فرزند ملا حضرت از ناحیه زرخرید شهر کندز 

شخصی به اسم مولوی تاج محمد فرزند میر محمد قبلا ریس کمیسیون امام صاحب فعلا سرگروپ 

شخصی به اسم ملا اسد اله مشهور به طیب فرزند سورگل از ناحیه لمری ها دشن ارچی 

شخصی به اسم بشیر فرزند ابرار از تبار پشتون از ناحیه خروتی ها گورتیپه شهر کندز 

شخصی به اسم مولوی عثمان فرزند بازمحمد از تبار پشتون از بزآلچین شهر کندز اصلا به قوم بلوچ 

شخصی به اسم نور جهان فرزند حجت خان از کندهاری های قشلاق قلعه ذال سرگروپ 

شخصی به اسم جنت گل فرزند قطب خان از ناحیه گجر شاخ ولسوالی امام صاحب سر گروپ 

شخصی به اسم قاری احمد شاه فرزند محمد اکبر از تبار پشتون مسوول جلب و جذب از ناحیه خلا زایی ولسوالی چهار د ره 

عبدالقدیر فرزند پادشاه گل از ناحیه زدران بالا ولسوالی چهارد ره از تبار پشتون 

ملا نقیب اله فرزند حبیب اله از ناحیه زدران بالا ولسوالی چهاردره از تبار پشتون سر گروپ 

قاری جمعه الدین فرزند حاجی قاری مشهور به امیرجان از ناحیه لغمانی ها ولسوالی چهار دره 

قاری حبیب اله فرزند خیال محمد از ناحیه آق شاخ ولسوالی چهاردره ماین گزار طالبان 

ولی احمد فرزند حمید اله از ناحیه زدران پایین ولسوالی چهار دره ماین گزار 

مولوی نصر اله  هاشمی فرزند حاجی گل ملوک از ناحیه میر شیخ والسوالی چهار دره سر گروپ 

قاری محب اله فرزند امان اله از تبار پشتون از ناحیه کندهاری ها قشلاق قلعه ذال 

سی اکرم مشهور به سعید فرزند سید حامد از ناحیه ایشان ولسوالی امام صاحب 

مولوی احسان اله فرزند عبدالواحد از تبار پشتون از ناحیه عیسی خیل ولسوالی چهاردره سر گروپ 

سراج الدین فرزند جمعه الدین کندهاری از ناحیه نوآباد ولسوالی چهار دره سرگروپ

شاهی فرزند عبدالرزاق از ناحیه نو آباد ولسوالی چهار دره ماین گزار 

عباس فرزند بورمحمد از تبار پشتون از سرک بالا زدران ولسوالی چهاردره سرگروپ 

عارف مشهور به عباس فرزند محراب از تبار پشتون از ناحیه حاجی امان اله ولسوال علی آباد سرگروپ 

قار ی بسم اله فرزند حاجی غفور از تبار پشتون از ناحیه حاجی امان اله ولسوال علی آباد سر گروپ 

قاری عزیز مشهور به ملا منصور فرزند خدایبردی از تبار ترکمن از ناحیه دشت ارچی سرگروپ 

مولوی عبدالولی مشهور به منصور فرزند شهنواز از ناحیه کنم شهر کندز 

قاری شمس الدین مشهور به انس فرزند ........ از ناحیه خروتی خواجه غلستان .

همچنان تعداد از شبکه های  کشور های همسایه شمالی که در کندز فعالیت دارند تحت اسم جند اله در ولایت کندز فعال استند قرار ذیل میباشد . 

مولوی نسیم مشهور به عبدالستار سیرت فرزند باتور قصاب از تبار ترکمن از چهار گل تپه ولسوالی قلعه ذال مسوول عمومی جنداله در حوزه شمال شرق 

ملا یعقوب فرزند نتوخان از ناحیه زدران بالا ولسوالی چهار دره قبلا معاون غلام حضرت فرمانده عمومی کندز 

عبئالودود مشهور به ابو شهید فرزند مخدوم غلام سخی از ناحیه عرب ها ولسوالی چهار دره مسوول استخبارات  و روابط خارجی اصلا از کشور ازبکستان میباشد .

قاری مصطفی خواهرزاده غلام حضرت انور سیف مسوول ترور شبکه جنداله  شبکه جنداله دیگر سرگروپ یا تشکیلات در کندز ندارند . 

قابل یاد آوری است اینکه سرگروپ های طالبان که در بالای اسم ایشان تذکر رفته  هر سرگروپ از ده نفر الی سی نفر با خویش دارند و به سیستم گروپی فعالیت مینمایند  یکجا نمی باشند بخاطر که از حملات محفوط بمانند . وسلام ..