-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳, یکشنبه

ترتیبات شدید ارگ برای حفاظت از جان استاد سیاف


استاد سیاف یکی از رهبران قدرت محور است و هم اکنون در مقام مفتی ارگ جا خوش کرده است. 



خبر می رسد که به فرمان دکترغنی، ترتیبات امنیتی خاص به هدف جلوگیری از حمله تروریستی بالای استاد سیاف انجام گرفته است.
بر بنیاد مکتوب رسمی شماره 2315 مورخ 27- 5- 1398 مقام ارگ به ریاست دفتر معینیت ارشد امور امنیتی وزارت داخله چنین ارقام شده است:
به منظور تأمین امنیت محترم استاد عبدالرب رسول سیاف به تعداد؛
45 تن پرسونل از کندک پارلمان قوماندانی ولایت کابل؛
به تعداد 70 تن پرسونل پلیس ملی قوماندانی ولسوالی پغمان؛
و به تعداد 125 پرسونل رجال برجسته نیز غرض تأمین امنیت شان توظیف گردیده است.
در بخش نامه رسمی صریح هدایت داده شده که «چهار اطراف قریب و بعید منزل محترم استاد را در ساحات مسوولیت و استقامت های وظیفوی مربوطه اتخاذ و سایر ساحات آسیب رسان را با افراز گزمه های سیار و پیاده و موتر دار، تحت پوشش امنیتی و کشفی خویش قرار داده» شود. 
امریه مذکور در مراتب اجرایی به امضای لوی پاسوال سید محمد روشندل قوماندان امنیه ولایت کابل مزین است.