-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۹, شنبه

حالت دو گانه اشرف غنی در نمایش خشونت گرایی و مزدور منشی

اشرف در برابر مردم خودش، درچهره یک میرغضب و فرعون عصبی ظاهر می شود. به بهای اشتعال آتش درهرخانه از مردم خودش، درپی بازگشتاندن دکتاتوری و شناعت است؛ اما وقتی در زیرخانه پایگاه بگرام در کنار ترمپ می ایستد، قبض روح، بگیل و تکیده می شود؛ درست مانند مرده ای که پارسال جان داده است!
این است شخصیت «ملی»! که غُر و فِش خانه گی اش، مثل یک درنده، اما کرنش و اطاعتش در برابر اجانب، مارمولک سان است.