-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۹, شنبه

دموکراسی می میرد

احمدولی_مسعود
کمیسیون، انتخابات را دفن کرد، اگر تدبیر نشود، دموکراسی میمیرد؛

ایکاش مقاومتی که‌ امروز آغاز گردیده است، شش ماه قبل با پایان قانونی دورهٔ پنج سالهٔ حکومت وحدت ملی در اول جوزا آغاز میگردید، تا مدتها قبل با کابوس پنج ساله وداع میکردیم و امروز همه شاهد یک فصل جدید می بودیم.
شورای نامزدان ریاست جمهوری فریاد زدند، طرح سرپرستی حکومت دادند تا انتخابات از قید حکومت غیر قانونی برآمده از تقلب بیرون میگردید. بیطرفانه، عادلانه، شفاف و بدون امتیازات صدها ملیون دالری و گروپ های کمپاینی حکومت، نفوذ و دستکاری داخل کمیسیون برگزار میشد، اعلام نتایج معطل نمیگردید، کسی قدرت را دو دسته بزور حکومتی قایم نمیگرفت، کشور به بحران نمیرفت و سرنوشت مردم به این پیمانه تاریک نمیشد.
نکردند، گفتند قانون شکنی میشود و خارجی ها نیز نمی پسندند! اما قصه به این ساده فهمی هم نبود. موضع گیری قانونی! کمیسیون انتخابات و نقش پسندیدهٔ یوناما را همه چشیدبم!
اکنون همه باید متیقن شده باشیم که از آدرس کمیسیون انتخابات هر چه بیرون آید، به دفن انتخابات و مرگ دیموکراسی میرسد که در مقابل آن باید با همهٔ توان محکم ایستاد. اما انتظار تغییر نابجاست، حتا اگر کمیسیون آهنگ شفافیت هم‌ کند، ممکن نیست، زیرا نه ارقامش را دارد و نه هم اختیارش را. بهتر که کار کمیسیون را یکسره منتفی و ملغا دانست، چارهٔ دیگر سنجید و گزینهٔ غیر از آنچه در مدت شش ماه گذشت.