-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۳, دوشنبه

جنرال ملک فاریابی که زمانی سه روز با طالبان ائتلاف مرگ تشکیل داد می گوید: جنرال دوستم خون آشام از قوم ازبیک نیست؛ او از قزاق های آن طرف دریای آمو است. 
این فرمایشات چه سودی برای مردم دارد؟ اگر به هستی و موجودیت همه اقوام در موقعیت های فعلی شان تحقیقات کنید، روشن می شود که اجداد همه از جا های دیگر آمده اند. از جایی به جایی رفته اند. این خصلت عام سیر تاریخ بشری است. گرتحقیق شود به روشنی اثبات می شود که مثلاً اجداد و عشیره جنرال ملک ممکن است در یک گردش منحنی وار تاریخی از مکان های دور و نا شناخته ای حرکت کرده و درفرجام در فاریاب مستقر گشته اند. زمین و زمانه مال عامل گردش و تحول است.