-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۹, شنبه

ضیاء مسعود: سخنان عطا نور، بس قبیح بود!

با این حساب، آیا جمیعت اسلامی به حیث یک واحد سیاسی غیر قابل تجزیه یک توهم غیر قابل تجزیه نیست؟چرا استاد عطا به همه كسانيكه در اعتراضات امروز شركت كرده بودند آنها را خائنين ملي خواند و به نهاد هاي امنيتي اين حق را داد تا معترضين را كه به خاطر يك قضيه ملي يعني تامين شفافيت انتخابات به جاده ها ريخته بودند با گلوله ببندند .

اعتراضات مدني جز حقوق مدني همه جوامع مردم سالار است تا تشويش ها و انتقادات خود را نسبت به پاليسي هاي حكومت ها إبراز دارند .
ساختار هاي سياسي يعني حكومت ها در جوامع مردم سالار نيازمندي ها و خواسته هاي مردم را به پاليسي هاي تبديل ميكنند كه مردم توقع دارند تا يك رابط بسيار منطقي بين حكومت و مردم به وجود آيد .
هر قدر پاليسي هاي حكومت ها انعكاس دهنده خواسته ها و نيازمندي هاي مردم باشد به همان پيمانه مورد تاييد مردم قرار ميگيرند و به مشروعيت شان افزوده ميشود ، در مقابل اگر سياست هاي حكومت ها در جهت خلاف خواسته هاي مردم باشد ، حكومت ها پايگاه مردمي خود را از دست ميدهند و مشروعيت شان زير سؤال ميرود .
به همين خاطر است كه در جوامع مترقي كوچكترين اشتباه حكومت ها سبب ميشود تا حكومت ها استعفا دهند و جاي خود را براي حكومت جديد بدهند .
اما حكومت هاي خود كأمه و غير مردمي مساعي به خرج ميدهند تا در قدرت باقي مانند و به خواسته هاي مردم اهميت قايل نشوند . اعتراضات مدني در موجوديت يك حكومت خود كأمه و اقتدار گرا معمولا سركوب ميشود تا سياست هاي حكومت مورد انتقاد مردم قرار نگيرد .
از سخنان استاد عطا چنين معلوم ميشود كه موصوف معتقد به يك نظام غير مردمي و خود كأمه است و آزادي هاي مدني مردم را به رسميت نميشناسد در حاليكه استاد شهيد ما پروفيسور برهان الدين رباني رهبر جمعيت اسلامي افغانستان و شهيد احمد شاه مسعود قهرمان ملي كشور همه معتقد به آزادي هاي مدني و سياسي مردم بودند .
من به حيث معاون جمعيت اسلامي افغانستان گفته هاي امروز استاد عطا را شديدا محكوم ميكنم و ان گفته ها را در جهت خلاف ارزش هاي ايدلوژيكي جمعيت اسلامي ، افكار و اعتقادات رهبر شهيد و قهرمان ملي افغانستان ميدانم .
گفته هاي استاد عطا انعكاس دهنده افكار و پاليسي هاي جمعيت نيست بلكه نظرات شخصي وي است .