-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۴, جمعه

پروگرام امریکا با نظام الدین قیصاری در شمال

اردوی 30 هزار نفر زیرنام لوای قیصاری به هدف ختم طالبان، دوستم و عطا درحال ظهور است.به حواله منبع مؤثق، فرماندهی نظامی امریکا درافغانستان در نظر دارد تا به نام تشکیل یک لوای نظامی به قوماندانی نظام الدین قیصاری، یک تشکیلات وسیع 30 هزار نفری مرکب از کندک های اربکی و خیزش مردمی با چند واحد تابعه در صفحات شمال به وجود آورد. 
معاش ماهوار سربازان نو جذب در لوای خاص شمال از 12 تا 18 هزار افغانی است.  قرار است از هر ولسوالی 200 نفر با قرار داد پنج ساله در تشکیل لوای قیصاری جذب شوند. این برنامه صرفاً درشمال افغانستان در دست انجام است و تا کنون تعداد تشکیل لوای قیصاری به شش هزار نفر رسیده است. ظاهراً هدف این ترتیبات نظامی جدید، تصفیه واحد های رزمی و گسترده طالبان از شمال افغانستان است که اکنون از مسیر روسیه اکمالات می شوند. 
مأموریت بعدی لوای قیصاری، تثبیت سلطه کامل برامور شمال و به حاشیه رانده فرماندهان و نیروهایی است که در طی هجده سال علیه برنامه های بین المللی و حکومت مرکزی دست به سرکشی و مقاومت زده اند. 
مأموریت سوم لوالی قیصاری پایان دان به سلطه جنرال دوستم و عطا نور است که به طور کامل تصفیه خواهند شد. 
درین رابطه دو تحلیل اپراتیفی داده شده است.
یک؛ در قدمه بعدی، قیصاری از صحنه برداشته شده و جایش را به یک نیروی دوم خالی می کند. امنیت ملی افغانستان به این نظر است که با حذف قیصاری در مراحل بعدی، مأموریت نیروها به داعش تعلق می گیرد و فشار ها بر حوزه آسیای میانه به مرحله ای جدی وارد می شود. 
تحلیل دوم این است که امریکا به وسیله این نیروی مجهز، مسیر پایپ لاین انرژی آسیای میانه به جنوب آسیا و اروپا را در اختیار خویش گرفته تا آن را ازدسترس چین و هند خارج کند. مخارج این کمپاین جدید نظامی از سوی یک کمپانی چند ملیتی پرداخته می شود؛ نظیر آن چه یونیکال در سال های نود پروژه طالبان را تمویل می کرد. نکته ویژه درین کارزار آن است که به ارگ گفته شده که جهت احتراز از تحریک احساسات مردم در شمال، دخل و غرضی به این جا به جایی ها نداشته باشد. فقط از دور نظاره کد تا قدرت های محلی در شمال به نفع حکومت مرکزی به سرعت حذف و نابود شوند.