-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۴, جمعه

وزیر داخله، می توانی فردین قاتل را دستگیر کنی؟

فرعونچه ها درکابل بیداد می کنند. 
حاجی الماس مشاور ارشد اشرف غنی از قتل خالد نام سرباز قطعات ویژه امنیت ملی توسط پسرش فردین نام انکار می‌کند. در حالی‌که شاهدان عینی گفته اند که پس از مشاجره محافظین فردین با خالد، فردین از موتر پایین می‌شود و خالد را به قتل می‌رساند. این اولین بار نیست که فردین پسر حاجی الماس سبب اذیت مردم میشود. همین فردین نام در سال ۱۳۹۵ که صنف ۱۲ در لیسه نادریه بود با همصنفی اش جنگ میکند و روز بعد محافظین پدرش را گرفته و همصنفی اش را در مقابل کورس انیس چنان لت و کوب می کنند که از مرگ او چیزی باقی نماند بود. مردم یاد شان است که همین فردین نام یک سرباز ترافیک را در چهارراه کلوله پشته بی گناه زیر میل تفنگ گرفتند و تا توانستند، لت و کوبش کردند.

مردم منتظر اند که آیا وزارت داخله می تواند یک قاتل زورگو را که در خانه پدرش پنهان شده است دستگیر کند؟

آراد آزاد