-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۱, سه‌شنبه

زنان زندانی، هرشب هزار دالر کرایه داده می شوند


از وزیردفاع، داخله تا قدمه های بعدی ازین وضعیت مطلع اند و هیچ کاری از دست شان ساخته نیست.راپور ویژه واصل شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که مقامات زندان پلچرخی، زنان و دختران زندانی را هر شب از اتاق های شان خارج کرده و بالترتیب به اتاق زندانیان ثروتمند وواسته به مافیای دولتی و شبه دولتی در بخش دیگر زندان داخل می سازند و هر شب هزار دالر امریکایی کمیشن می گیرند.

بحران بارداری در بین زندانیان زن در پلچرخی درحال افزایش است. برای کاهش این بحران مقامات وزارت داخله که سازمانده و مجری این سرگرمی های سود آور می باشند؛ مدتی تصمیم برآن شد که بخشی از زنان را همراه با کودکان شان به زندان بادام باغ منتقل کنند. 
اما هیچ تغییری در وضعیت زنان و دختران نیامد. بعد از مدتی کوتاه گزارش های زنده و هر شبه از ادامه کارزار ارائه خدمات جنسی به متقاضیان از همین زندان بادام باغ بین مردم و مقامات دست به دست می شد و افتضاح درحال ترکیدن بود. از محافظان تا افسران همه درین حلقه متحرک شامل بودند. ناگزیر، زندانیان قربانی را دو باره به زندان پلچرخی منتقل کرده اند.  
به شمول وزیردفاع و داخله، همه ارکان ارشد این سکتورهای قدرتمند درین چرخه می چرخند و به دلیل آن که همه دانه درشت ها و رفقا و مادونان شان درین مساله شریک اند، اوضاع بهتر نشده است.
من در نگارش این گزارش، از همان راپوری استفاده کردم که کاپی اصلی آن قبلاً به وزرای سکتوری امنیتی واصل گشته است.