-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۷, دوشنبه

هیچ یک از مؤتلفین عبدالله به شمول مصاحبان و بسته گان تیمی اش به ایستاده گی وی در برابر زورگویی غنی از تۀ دل اعتماد ندارند. خودش هم به عواقب کار بی اعتماد و مذبذب است. فقط می ماند که سفارت امریکا چه طور به این بحران آفرینی غنی رسیده گی خواهد کرد. آیا به ابقای غنی فیصله کرده اند یا آن که به عبدالله می گویند تا برکناری غنی، خود را محکم کند.