-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳, یکشنبه

مذاکره روی آتش بس

به حواله دینتون دیلی، به نقل از مقامات امریکایی، ترمپ قصد دارد از افراطیون طالبان در ازاء برون کشیدن چند هزار نیروی نظامی امریکا از افغانستان امتیاز بگیرد. در خبرآمده است که امتیاز مورد نظر ترمپ آن است که طالبان آتش بس را قبول کرده و رابطه شان را با القاعده فسخ کنند. 
تلاش دیگر این است که طالبان به تعامل با حکومت کابل گردن نهند و امریکا آنگاه هشت یا نه هزار نظامی خود را از افغانستان برون می برد و متباقی قوا از جمع 14 هزار نفر در افغانستان باقی می مانند.