-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۳, دوشنبه

شخص دکترغنی و جمعی از گردن کلفت های انحصارگراز برنامه صلح و نحوه تشکیل دولت آینده بیرون کشیده شده اند. در قدم اول تلاش برین است که بسترهای اصلی طالب و ضد طالب را به یک جور آمد برسانند. دکترغنی ها درین وسط کاره ای نیستند. حکومت کنونی، یک ورق حائل است که برداشته می شود.