-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۴, دوشنبه

اگر فضای مجازی دست بسیج است چرا اینترنت را قطع کردید!


فرمانده بسیج چرا درین باره توضیح عقل مندانه نمی دهد؟

خالی بندی" یکی از اصطلاحاتی است که در جمهوری اسلامی "ورد" زبانها شد و مردم معنای آن را خیلی خوب می دانند. در جمهوری اسلامی "خالی بندی" بسیار است. چه نظامی و چه سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، امام جمعه ای یا حوزه ای و...

این جمله فرمانده بسیج "حضور بسیج در فضای مجازی بسیار گسترده تر از تصورات است" از همان خالی بندی هائی است که اشاره شد. اگر چنین حضور وسیع و موثری داشتید که دیگر چه نیازی به تعطیل کردن اینترنت و خالی کردن میدانی بود که در اختیارتان است؟

یکی که قد و قواره و بر و بازوئی داشت از پسر بچه ای که از کنارش رد می شد پرسید: وایسا ببینم! تو اسمت چیه؟

پسر بچه که سخت ترسیده بود دهانش را پر و خالی کرد و گفت "هیییبببت الله". آن دیگری گفت: اینو میگی که منو بترسونی و یا واقعا اسمت هیبت الله است؟