-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۱۹, یکشنبه

سلطان زوی و توهم ارزیابی حوادث تاریخی

داوود سلطان زوی حرف آبکی، فاقد جوهرۀ فکری و شعارچه بر زبان می آورد. وی مقاطع مهم حادث شده در تاریخ افغانستان را این گونه سرسری توضیح می دهد که:
«یک بار این ها در چهاریکار جلسه کردند و به فریب و نیرنگ ‌به کابل آمدند و قدرت را به دست گرفتند. آنقدر برشانه های مردم فشار آوردند که طالبان از آن ظهور کرد!.
۱۸ سال قبل بازور B52 برای یک مدت کوتاه قدرت را به دست گرفتند.
چندین سال است ما تلاش داریم تا دوایر دولتی را ازوجود اینها تصفیه کنیم، تصفیه کرده نمی توانیم.»

بنده خدا، گفتمان تاریخی که با خون میلیون ها نفر رنگین گشته، با این چنین کج خلقی توضیح نمی شود. این همه تاو سرشدن های زیرساختی و لایه به لایه امری تصادفی و بدون پیش زمینه نبود.
گذشته ازین، اگر مثل خودت همه چیز را شعاری و آنی توضیح دهیم می توانیم گفت که تو خود از نخستین کسانی هستی که در خیانت ملی برای انهدام افغانستان دست داری و طیاره را به بدترین دشمن افغانستان تحویل داده ای.