-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه

دستخط مغز متفکر دوم دنیا همین است؟ وای برما.

جای ادیب فهیم به کسی داده می شود که اخیراً با هیأت حاکمه ائتلاف کرده است.

ادیب فهیم دو ماه پیش ورق استعفا را نوشته بود.
 علاوه برین، ادیب فهیم در امور امنیت ملی هیچ نقشی نداشت و مقامش تشریفاتی بود. تمام ارگان های امنیت ملی تحت نظارت و مدیریت حمدالله قرار دارد.  گزارشنامه افغانستان اطلاع یافته است که کرسی ادیب فهیم به یکی از کسانی داده می شود که اخیراً با هیأت حاکمه ارگ ائتلاف کرده است.

خیله خندی وقتی با زننده گی کامل به چشم می زند که درپایان  ورق استعفای ادیب فهیم، کدام کسی ( حتماً اشرف غنی) آن را پذیرفته است. سواد این کس، اسفبار است  و متن تاییدی را به جای آن که با دست بنویسد، با پای خود نوشته است!
خط مغز متفکر دوم دنیا همین است؟ وای برما...