-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳, یکشنبه

آماده گی حاجی اسد در دفاع از تقلب با ابزار قوای نظامی


از یکسو در دفاع از نظام تقلب گپ می زند، از سوی دیگر ادعای بی طرفی نیروهای امنیتی را مطرح می کند. 
حاجی اسدالله خالد هم به نعل می زند؛ هم به میخ!
اسدالله خالد، نامزد وزیر وزارت دفاع ملی روز یک شنبه (۳ قوس) در یک نشست در کابل هشدار می دهد که هرگز اجازه نخواهد داد تا خشونت های برخاسته از یک بحران احتمالی انتخابات، زنده گی مردم را مختل سازد.
به حواله شبکه طلوع، خالد که درنخستین نشست زنان نظامی درکابل سخن می زد، گفت که شماری از تشویش هایی دربارۀ این وجود دارند که انتخابات به بحران خواهند رفت.
اما به گفتۀ آقای خالد درنخست سیاستگران اجازه ایجاد این بحران را نخواهند داد و درگام بعدی هرگاه احتمال رفتن انتخابات به بحران بیشتر شود، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هرگز اجازه نخواهند داد تا هیچ خشونتی زنده گی مردمان کشور را، مختل سازد.
اما خالد علی رغم این تهدید و دفاع سرپوشیده از ادامه نظام متقلب ادعا کرد که نیروهای امنیتی بی طرفی شان را در روند انتخابات، حفظ کرده اند.