-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۲, چهارشنبه

انس حقانی ربطی به صلح طالب با ارگ نشینان ندارد

رهایی انس حقانی و دو میرغضب دیگر، ربطی به تأمین صلح در افغانستان ندارد. بحث مصلحت امریکایی در میان است. غنی پرستان زمانی می گفتند که اول آتش بس، سپس موضوع رهایی زندانیان غور و بررسی می شود. نام ادعای خود را «خط سرخ» گذاشته بودند؛ اینک اشرف غنی همه ای شان را قطار رو به روی کمره در صف کرد و خط سرخ به خط زرد سرافگنده گی بدل شد. اکنون پرسش کلیدی این است که آیا با همین اقدام،  گروه ارگ از دایرۀ غضب وانکار طالبان خارج شده و همین محور در رأس تعامل احتمالی با طالبان در صحنه خواهند بود؟
بنده عکس مسآله را فکر می کنم.