-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۵, شنبه

دولت ملانصرالدینی فکر می کند خطر داعش متوجه دیگران است!


عزیز آرین فر، نظریه پرداز و مترجم

  روزی تیغ دو سر داعش شاهرگ ما را خواهد برید!
داعش در چهار چوب یک برنامه به دستور بالا و با هزینه شیوخ مرتجع عرب و همکاری دو کشور پیمانکار ترکیه و پاکستان و حلقات و محافل معین وابسته به ارگ به کشور انتقال داده شده است. اما کیان آن در دست اسلام آباد است و این خطر هست که روزی لبه تیز آن در برابر ما به کار برده شود.
ارگ نشینان چنین می پندارند که همه چیز زیر مدیریت است و داعش و حزب التحریر متوجه آسیای میانه و ایران اند و برای ما خطر راهبردی ندارند. اما با دریغ و درد که دور اندیشی از این کشور رخت بر بسته و جای خود را به پیش پای بینی داده است. در ارگ نمی دانند که داعش یک تیغ دو سر است که یک سر آن روزی شاهرگ گردن ما را خواهد زد.

به زودی، از یک سو باید چشم به راه واکنش سخت روسیه و از سوی دیگر بهره برداری ابزاری پاکستان از کارت داعش باشیم.
منافقت پاکستان در آن است که نخست داعش را ظاهرا برای نفوذ در آسیای میانه فربه می سازد و در فرجام این هیولا را به جان ما رها خواهد کرد. نیروهای داعش به گونه منظم اما بسیار پنهانی از راه ترکیه و پاکستان وارد سرزمین ما می شوند و کارگیری از این تیغ دو سر از سوی پاکستان در آینده گلوی ما را خواهد برید. زیرا روسیه و ایران متفاوت از دولت ملانصرالدینی ما در زمینه امنیت ملی خود با کسی سر شوخی ندارند و پسلگد داعش روزی ما را نیم جان خواهد ساخت. این در حالی است که ارگ نشینان ناقص عقل می پندارند که آسان می توانند خاک کشور را برای پرش های داعش به اجاره بدهند و از آن تخته خیز بسازند و چند پولی رایگان به جیب بزنند. اما نشنیده اند که باخبر باش که سر می شکند دیوارش.
به زودی پیامدهای شوم این اقدام ناسخته باندهای کرزی و احمدزی را به چشم سر خو اهیم دید.
این پیش بینی را به یاد داشته باشید.