-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲۱, سه‌شنبه

سونامی استفاده از زنان در وزارت های امنیتی

اوضاع از کنترول خارج شده است. 
راپور هایی که به ادارۀ امنیت ملی مواصلت می ورزند نشان می دهند که کارمندان زن در وزارت داخله بدون هیچ استثنا از سوی آمرین مورد استفاده جنسی قرار می گیرد. بخشی ازین عملیه نتیجه رضایت طرفین است اما حداکثر، نیمه راضی و نیمه ناراضی در خدمت مردان قرار دارند. کارا ترین حربه علیه زنان، تهدید به اخراج از وظیفه یا کاهش امتیازات و یا لرزان ساختن موقعیت آن هاست. 
مشابه همین وضعیت در وزارت دفاع جریان دارد. معاونیت کدری و پالیسی شبکه ای از دختران در تشکیل خود دارد و به همه مقامات عالیه هر زمانی که خواسته باشند؛ پیشکش می کنند.