-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۷, پنجشنبه

فهم تمیم عاصی از امر «خصوصی» و جنگ افغانستان

یک جنرال غیرنظامی «جمع نظام» ندیده، به نام تمیم عاصی حمله بر «وزیر جنگ!» را حمله بر «صلابت» اردوی افغانستان قلمداد کرده است. وی  معلوم نیست چند روزی به حربی شوونزی و حربی پوهنتون رفته و چقدر جنگ شناس است و انضباط و آموزش نظامی دیده تا یک باره از هیچ به معاونیت وزارت دفاع رسیده بود؟
ممثل صلابت یک کشوردارای چه ممیزه هایی باید باشد؟

 مرد حسابی، این که سفارت امریکا لازم دیده بود در مقامی نصب شوی که هیچ عقبه  و سررشته ای از آن نداشتی، معنایش این نیست به رزم مسایلی بروی که کمترین اطلاعی در مورد آن نداری. این اسناد شنیداری و نوشتاری، از سوی ارگان امنیت ملی همین رژیمی تهیه شده است که تو برای توجیه خطا هایش بساط تبلیغات پهن کرده ای.
مگر ضبط مکالمات در صلاحیت آدم های عادی است؟

بگذریم که مشارالیه چه گونه صلابت اردو را به حیث گل یخن اسدالله خالد برش می کند. اما آیا کشتن دختر سفیر فرانسه در عراق( درکابل) و اجرای عملیات انتحاری به وسیله یک زن بالای اسدالله خالد، امری «خصوصی» است؟ هر ناظر باید اول اطلاعات خود را کامل کند؛ سپس فریاد چرخه گیری سر دهد.
من گزارش های سری اطلاعاتی- دولتی درباره اسدالله خالد را از قبل پیش در اختیار داشتم. هیچ گاه آن را نشر نکردم. اما وقتی  اسدالله خالد در همسویی با یک اقلیت خائن و پراشوتی و به قصد ابقای یک حاکمیت ضد ملی، آماده می شود که اردوی «با صلابت» افغانستان را با مردم افغانستان بجنگاند، چه چیزی ضروری تر از افشای ماهیت اصلی این آقایان با صلابت است؟
صلابت اگر چنین است، جبونی و خیانت چه باشد؟