-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه

جنایت دیگری از تبه کاران جمهوری دروغ

جدال بر سر ناامن سازی بلخ
North Press

همین اکنون جنگ شدید میان افراد طوفان قومندان و افراد قیصاری جریان دارد؛ جنگ بر سر کمیشن موتر های فاریاب،جوزجان و سرپل است. طوفان قومندان قرار داد هده موتر های ولایات ذکر شده را داشت و دارد.
چند روز قبل قوماندان قیصاری افراد خود را می فرستد تا تمام مسوولیت و عواید هده این سه ولایت را به عهده بگیرند که با مخالفت شدید طوفان قومندان مواجه می شود.
قیصاری در شهر مزار شریف قدرت بیشتر دارد ولی طوفان قومندان از چهار راهی ولسوالی بلخ است موتر ها را اجازه عبور نمیدهد.