-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۰, چهارشنبه

ایوب سالنگی از سلطانزوی به خاطر حمایت از برنامه «زمین سوخته» قدردانی کرد!

بیداد گری یک «اقلیت خائن» سوار بر شانه های افغانستان شکل قهقرایی به خود گرفته است. 
سترجنرال ایوب سالنگی یکی از ابردزدان معروف در حکومت پسا طالبان، از اظهارات اخیر داوود سلطانزوی در انکار قطعی مقاومت در برابر تروریزم درافغانستان و نجات کشور از چنگال پاکستان، تقدیر به عمل آورد.

گزارشنامه افغانستان صدای ضبط شده سالنگی خان را در اختیار دارد. سلطان زوی در سالیان اخیر، دهن چاکی های ضد واقعیت زیاد داشته؛ اما ببینیم که سالنگی از کدام سخنان وی تقدیر کرده است؟

در هفته دوم ماه عقرب سال روان داوود سلطان زوی یکی از پیشقراولان تیم اشرف غنی تبعه امریکا در یک گفتگوی تلویزیونی حرف از تصفیه در ادارات دولتی زد و گفت:" دیده درایی از کسانی است که 30 سال قبل 20 سال قبل این ها یک بار در چاریکار با تزویر و فریب بر قدرت نشستند و قدرت را از مردم افغانستان گرفتند و بالای شانه های مردم افغانستان آنقدر فشار آوردند که بالاخره طالبان از آن ظهور کرد."

او جانفشانی های مردم علیه تروریزم، عمله های برنامه «زمین سوخته» و مقاومت تاریخی دربرابر هجوم لشکرهای نیابتی آی اس آی و کمپنی یونوکال امریکا در افغانستان را یک قلم انکار کرده افزود:" این ها بعداز طالبان با تزویر، فریب و مکر توسط بی 52 آمدند و قدرت را گرفتند که تا حالا ما دوایر دولتی را (از وجود شان) تصفیه کرده نمی توانیم."

این درحالی است که در سطح ملی، سلطان زوی درهمکاری با ای آی ای یک بال طیاره ملکیت افغانستان را به دشمن تحویل داده و هیچ مرجعی به این مساله تا کنون رسیده گی نکرده است. 
حال که سالنگی چشم به تاریخ و حتی هویت خودش بسته باید به این سوال پاسخ دهد که همین دریشی استرجنرالی را دربدل چه شاهکاری به تن کرده است؟ تو که یک روز حربی شوونزی و حربی پوهنتون نرفته و سواد اندک داری... منکران تحصیل یافته و تخطئه گران به ظاهر فرهیخته اندرین باب بسیار ومعلوم الحال اند؛ اما وقتی تو که با سلطانزوی دهن جوال می گیری، اول همین دریشی را از تن بکن. هویت تو، همان ثروتی است که از تن و اندام مردم افغانستان با انبور خونین کنده ای... مگر غیرازین است؟