-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه

تطبیق توافق بین جنرال دوستم و سکات میلر

به نظر می رسد که مأموریت نظام قیصاری فسخ شده است. مأموریت او از نظر ارگ، تقویت یک امباق قومی دربرابر جنرال دوستم بود. قیصاری درکمپاین اخیر امریکا، به حیث فرمانده و گرداننده نظامی صفحات شمال در نظرگرفته شده و یک لوای خاص با تجهیزات امریکا برایش تشکیل شده بود.
آیا با نزدیکی عطا نور به اشرف غنی، این معادله تازه شکل گرفته است؟ شاید؛ اما اوضاع درسطح منطقه بین ترکیه، ایران و روسیه تغییر کرد و قیصاری از نظر افتاد.

احتمال دارد  در آخرین مجلس سری بین سکات میلر و اسدالله خالد با جنرال دوستم، روی برچیدن گلیم قیصاری و ختم جبهه آرایی اش علیه جنرال دوستم توافق شده بود. صحنه سازی طوری سازمان داده شد که قیصاری خود به خود برای نجات خود از افتادن به چنگ دولت، از جنرال دوستم طالب کمک شود. جنرال دوستم هم پاسخ مساعد داده و قطعه خاص جنرال، او را ظاهراً از رفتن دو باره به زندان و محاکمه نجات داده و قصه ختم شده است.
قیصاری باید بسیار خجل و درمانده باشد، ازین که درکنار دوستم نشسته است. او به تحریک خونتای ارگ، سخنان سوخته ای علیه جنرال دوستم بر زبان راند. برای شماری از مخالفان داخلی جنرال دوستم، این تغییرات مایه تشویش خواهد بود.