-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱, یکشنبه

نتیجه انتخاباتی که رد شده، چه به درد می خورد؟

علی امیری، نویسنده و پژوهشگر

باید به راه حل هایی در ورای انتخابات بیاندیشیم. چیزی از جنس حکومت آشتی ملی.
نتیجه انتخابات اعلام شد و درست دو دقیقه بعد از اعلام آن تیم ثبات و همگرایی در اعلامیه رسمی نتیجه را رد کرد و اکنون که چند ساعتی از اعلام نتیجه ابتدائی گذشته، واکنش‌های منفی به آن در حال افزایش است. نتایج اعلام شده آنقدر بی اعتبار بود که کمتر کسی در محکومیت آن درنگ کرده است.

 اکنون پرسش این است که این اعلام نتیجه وقتی که مورد پذیرش نیست، به نزاع های سیاسی پایان داده نمی‌تواند، خود با چالش مشروعیت دست به گریبان است و به الزامات خود مشروعیت داده نمی‌تواند، به چه کار می آید؟
این همه تبریک این همه هیاهو در حالی که در بهترین حالت شخص پیروز تا ناکامی چیزی در حد 12هزار رأی فاصله دارد و کامیابی نیز از دل یک روند مشکوک برخاسته است، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!

واقع این است که اعلام نتیجه بوتل دوایی بود که هیچ کس و هیچ طرف را شفا نداد. نه برای دولت ساز که اکنون بر لبۀ سقوط ایستاده است خوشایند است و نه برای رقبا که اکنون با شکنندگی موضع رقیب با جسارت بیشتر نتیجه را به چالش می‌خواند. دور تازۀ از جنجال آغاز و کشمکش ها شروع خواهد شد. وضع دشواری پدید آمده است. اصرار بر اعتبار نداشتۀ انتخابات بحران افرین است و تسلیم به تقلب، علاوه بر فضاحت و رسوایی خود در حکم انتحار سیاسی است. 

لاشه نیمه جان انتخابات اکنون روی میز سمع شکایات است و آنان نیز به سهم خود آن را جراحی و تشریح خواهد کرد. معلوم نیست که غده های سرطانی آن بکشد، اما نیرو و توان و اعتبار آن را بیشتر از پیش نابود می‌کند. بر این وضعیت روند صلح و دشواری های مدیرت آن و ناامنی ها و بحران های اقتصادی و اجتماعی و فساد افسارگسیخته را نیز علاوه کنید. چیزی که هرگز در چشم انداز مردم قرار نخواهد داشت راه حل ناشی از انتخابات است. چه باید کرد؟! اگر از کلیشه های حقوقی خارج شویم و پرسش را در سطح سیاسی مطرح کینم، باید به راه حل هایی در ورای انتخابات بیاندیشیم. چیزی از جنس حکومت آشتی ملی.