-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳۰, شنبه

ارگ در ولسوالی قره باغ شبکه ترور مستقر کرده است


احمد مسعود نسبت به ادامه وضعیت هشدار داده است. به حواله اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، اخیراً یک مرکز ترور در قره باغ تشکیل شده است که مأموریت آن عمدتاً، هدف گیری و قتل پنجشیری هایی است که در اردو، امنیت و دیگر ارگان های دفاعی خدمت می کنند. این شبکه قبلاً زیر نظر معصوم استانکزی کار می کرد که به ترور های شهری اشتغال داشت؛ اکنون با ایجاد جاده مرگ بین کابل و پنجشیر و استفاده از کود 91  سمت کار خود را تغییر داده است. 
در طول یک هفته اخیر، از کوتل خیرخانه تا بازار گلبهار دسته جاتی مشکوک موترهای مسافران را توقف داده، داروندار آنان را می گیرند.
احتمال دارد امریکایی ها نیز در تشویق این مساله دخیل باشند. پلان این است که افسران و افراد با نفوذ پنجشیری را به هلاکت برسانند تا جنگ انتقامی وواکنشی بین پنجشیری ها و ساکنان شمالی آغاز شود. درگزارش آمده است که از مدتی به این سو، افسران امنیتی پنجشیری پیاپی درهمین مسیر ترور شده اند اما از جماعت «سوداگران» سیاسی کابل نشین هیچ صدای بلند نشده است. 
هرچند احمد مسعود فرزند شادروان مسعود بزرگ اخیراً در صحبت با سران ولسوالی قره باغ از آینده این روند اظهار تشویش کرد و گفت که این وضعیت امکان عمل متقابل علیه محور ترور را تقویت کرده است. سران قره باغ برای پیشگیری از وقوع یک غائله وعده داده اند؛ با این حال مردم محل نمی دانند که این شبکه از سوی دولت رهبری می شود. این برنامه به حدی پیش رفته که شماری افراد در کاپیسا و جبل السراج، پنجشیری ها را از موتر پیاده کرده و دارایی های شان را غصب می کنند.
شماری از افراد از کوتل خیرخانه به شبکه مستقر در کاپیسا و مسیر گلبهار شماره موتر را تلفنی اطلاع می دهند و دسته ترور به آسانی موتر را توقف داده و بالای سرنشینان موتر ضربه می کنند. هدف اصلی، حذف فرماندهان سرکش شمالی در رأس امان الله گذر است.