-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳۰, شنبه

مکتوب امنیت ملی به وزارت مخابرات تا « گزارشنامه افغانستان» از دسترس خارج شود

خبر می رسد که تلاش های ارگان امنیت ملی به هدف تخته کوب کردن پنجره اطلاع رسانی «گزارشنامه افغانستان» به ناکامی انجامید و ناچار شده اند که به وزارت مخابرات رسمی مکتوب ارسال کنند تا از طریق Server عمومی از دسترس مردم در داخل کشور خارج شود. البته جای تعجب نیست؛ استبداد دو باره سربلند کرده اما سرشکن خواهند شد. استبداد امروزی، اختیارات و فضای استبداد سنتی گذشته را در دسترس ندارد و دربرابر سیلاب اطلاع رسانی متلاشی می شود.
من دردو گزارش قبلی تذکر داده بودم که این تلاش ها به جایی نمی رسد و کانال های همرسانی نظریه، مطالب و اخبار یکی دو تا نیست که دولت آن را ببندد. این عمل غیرقانونی واکنش کاربران را به دنبال خواهد داشت؛ ضمن آن که نهاد های بین المللی و ناظران آزادی بیان بی تفاوت نخواهند ماند.